Kasy on-line od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. należy stosować wyłącznie kasy on-line. Warto więc już zainteresować się jej nabyciem. Aby zakończyć pracę starej kasy i nabyć nową najlepiej skontaktować się z dotychczasowym serwisem.

Zmieniając urządzenie na on-line, należy zlikwidować dotychczasową kasę w następujący sposób:

  • wystawienie raportu fiskalnego dobowego i raportu fiskalnego okresowego (miesięczny);
  • przy pomocy serwisanta wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządzenie protokołu
  • złożenie protokołu z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni , do właściwego  naczelnika urzędu skarbowego;
  • złożenie do właściwego  naczelnika urzędu skarbowego wniosku o wyrejestrowanie kasy

Na zakup kasy on-line  możliwe jest uzyskanie zwrotu do 700 zł (nie więcej niż 90% ceny zakupu kasy), jeśli kasa zostanie zainstalowana w terminie!!!

Zwrot wykazuje się w ramach rozliczenia VAT.  Ulgę trzeba będzie jednak zwrócić, jeśli:

  • w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania przestanie się używać kasy on-line
  • trwale i bez zgody naczelnika urzędu skarbowego nie zapewni się  połączenia umożliwiającego przesyłanie danych
  • nie zgłosi się kasy fiskalnej do obowiązkowego przeglądu technicznego, co najmniej raz na 2 lata

Prawo do odliczenia przysługuje też podatnikom, którzy już raz skorzystali z tzw. „ulgi” przy nabyciu pierwotnych kas, jak również nie mają obowiązku zwrotu ewentualnej wcześniejszej ulgi, jeżeli spełniają obowiązujące wtedy warunki.

Nowością w obsłudze kas on-line jest konieczność stałego połączenia z internetem oraz brak dotychczasowej archiwizacji danych, gdyż wszystkie dane z kasy są przesyłane na bieżąco.

Prosimy sprawdzić czy mają Państwo możliwość połączenia z internetem, gdyż jest to bardzo ważne!

Pozostałe obowiązki dotyczące obsługi kas tj. wystawianie i wydawanie paragonów, kontrola pracy kasy, raporty dobowe i miesięczne, przeglądy techniczne, przechowywanie książki kasy, wymiana pamięci kasy, nie uległy zmianie.

 

Stawki pracownika młodocianego: czerwiec – sierpień 2021

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres: czerwiec 2021 –  sierpień 2021 wynosi:

– klasa I 5% – 284,08 zł (netto 245,13 zł)

– klasa II 6% – 340,89 zł (netto 294,16 zł)

– klasa III 7% – 397,71 zł (netto 343,18 zł)

– przyuczenie OHP 4% – 227,26 zł (netto 196,10 zł)

 

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2021 roku wyniosło: 5.681,56 zł    

Szczepienia instruktorów praktycznej nauki zawodu!!!!!

Nasi instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pod warunkiem, że mają mniej niż 60 lat, mogą być zaszczepieni na COVID-19, razem z nauczycielami.

W tym celu muszą być zgłoszeni przez Dyrektora Szkoły.

Osoby zainteresowane tym szczepieniem, czyli instruktorzy poniżej 60 roku życia zrzeszeni w naszym Cechu, muszą w TRYBIE PILNYM DZISIAJ, TJ. 8 LUTEGO PONIEDZIAŁEK! przesłać do Cechu następujące dane:

PESEL, Imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, numer dowodu tożsamości.

EGZAMINY SPRAWDZAJĄCE

W związku z panującą sytuacją, coroczne egzaminy sprawdzające do uczniów 3 klas fryzjerstwa nie odbędą się w formie tradycyjnej 🙁

Prosimy mistrzów szkolących o indywidulane przeprowadzenie takiego egzaminu do 28.02.2021- zadnia egzaminacyjne poniżej.

ZADANIA EGZAMINACYJNE FRYZJERSTWO DAMSKIE: zadania wykonuje się na główkach treningowych

1. Wyciskanie fal na mokro – 30 minut

2. Nakręcanie pierścieni /technika płaska/

3. Nakręcanie pierścieni /technika spiralna/ – pierścienie łącznie – 20 minut

4. Strzyżenie do fryzury dziennej – 30 minut

5. Modelowanie fryzury dziennej – 20 minut Wyjaśnienie : podcięcia długich włosów nie uznaje się za strzyżenie do fryzury dziennej. Wskazane strzyżenie średniej długości włosów.

6. Uczesanie fryzury wieczorowej – 25 minut.

FRYZJERSTWO MĘSKIE : zadania wykonuje się na główce lub modelu

1. Strzyżenie fryzury klasycznej – 30 minut

2. Uczesanie fryzury klasycznej – 20 minut

Wyniki egzaminów prosimy o przesyłanie drogą mailową do 12.03.2021: crr_aldona@poczta.onet.pl

Wszelkie informacje o egzaminach znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.cechwroclaw.pl/egzaminy-czeladnicze/

Jest tu również baza pytań teoretycznych na egzamin. Prosimy także w razie wątpliwości, problemów, o zgłaszani ich do nas!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku składamy Wam wszystkim jak zawsze najserdeczniejsze życzenia.

Tradycyjnie życzymy Wam zdrowia, spokoju i radości!

Życzymy też jak najszybszego powrotu do normalności. Aby żaden przedsiębiorca nie musiał martwić się już czy będzie mógł dalej pracować, aby klienci tłumnie korzystali z usług. Uczniom, aby wrócili do szkół, mogli spotykać się ze swoimi kolegami bez żadnych ograniczeń i aby już nie mieli żadnych przerw w nauce zawodu 🙂

Tego Wam życzy z całego serca Zarząd i Biuro Cechu

Obowiązkowe Pracownicze Plany Kapitałowe

Od 1 stycznia 2021 obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dotyczy już wszystkich podmiotów.

Z obowiązku udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych zwolnieni są:

  •  samozatrudnieni, tj. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudniają osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK,
  •  osoby fizyczne, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową),
  •  mikroprzedsiębiorcy, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat

Obowiązek nie obejmuje także osób zatrudnionych jako pracownicy młodociani w celu przygotowania zawodowego.

W tym roku kalendarzowym nie ma już możliwości podpisywania nowych umów!

Prosimy nie zmieniać praktyk, nie rozwiązywać umów. Podpisywanie nowych umów będzie możliwe dopiero w nowym roku!

Uczniowie szkół branżowych I stopnia zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

W nawiązaniu do komunikatu Premiera Mateusza Morawieckiego informujemy, że do niedzieli 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami (młodociani także dokształcający się w systemie pozaszkolnym) są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Kwalifikacje zawodowe w CEiDG

Zgodnie z Ustawą z dn. 6 marca 2018 r. o CEiDG – Przedsiębiorcy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w rzemiośle, przed 1 października 2020 r. tj. przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy, mogą zwrócić się do izby rzemieślniczej z wnioskiem o przekazanie do CEiDG informacji o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych.

 Wzór  wniosku  zamieszczony jest na stronie internetowej Izby http://izba.wroc.pl/dir2019/wp-content/uploads/2020/10/Wniosek-CEIDG.pdf

Informacje o egzaminach dla uczniów zdających egzaminy przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.