Stawki uczniowskie wrzesień – listopad 2022

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres:  wrzesień 2022  – listopad 2022 wynosi:

– klasa I 5% – 307,81 zł (netto 265,61 zł)
– klasa II 6% – 369,38 zł (netto 318,74 zł)
– klasa III 7% – 430,94 zł (netto 371,86 zł)
– przyuczenie OHP 4% – 246,25 zł (netto 212,50 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 roku wyniosło: 6.156,25 zł

Wynagrodzenie pracownika młodocianego czerwiec – sierpień 2022

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres:  czerwiec 2022  – sierpień  2022 wynosi:

– klasa I 5% – 311,76 zł (netto 269,01 zł)
– klasa II 6% – 374,11 zł (netto 322,82 zł)
– klasa III 7% – 436,47 zł (netto 376,63 zł)
– przyuczenie OHP 4% – 249,41 zł (netto 215,22 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 roku wyniosło: 6.235,22 zł

DLA UCZNIA-  WAŻNE ZMIANY! 3 CECHOWE PRZYKAZANIA O NAUCE ZAWODU

  1. POWIADAMIAJ WYCHOWAWCĘ LUB CECH NATYCHMIAST O KAŻDYM ROZWIĄZANIU UMOWY

Przypominamy o  bezwzględnym obowiązku powiadamiania Szkoły lub Cechu o rozwiązaniu umowy. Jeżeli uczeń nie poinformuje o rozwiązaniu umowy z zakładem,  będzie pozbawiony możliwości kontunuowania nauki. Dlatego bardzo prosimy rozwiązanie umowy z pracodawcą natychmiast zgłaszać. Jest to kontrolowane  przez Inspekcję pracy i urzędy miasta w związku z obowiązkiem nauki do 18 roku życia. Niedopełnienie tych obowiązków może więc też skutkować karami finansowymi.

  1. PODPISUJ NOWE UMOWY Z DNIA NA DZIEŃ, BEZ ŻADNEJ PRZERWY
    W NAUCE

Przy zmianie zakładu pracy przez ucznia nie może być żadnego dnia przerwy w nauce. To oznacza, że każdy uczeń ostatniego dnia w danym zakładzie musi dostać świadectwo pracy,
a nowy zakład jeśli chce przyjąć ucznia musi podpisać umowę z kolejnym dniem.

Dlatego ważna jest natychmiastowa wizyta ucznia w Cechu po nową umowę i jej podpisanie. Nie ma możliwości podpisywania umów po kilku dniach, tygodniach, miesiącach!

Wszystkie umowy kończą się 31.08!  Nauka zawodu musi trwać  od 01.09 do 31.08! Nie są możliwe inne daty zawierania czy kończenia praktyk. Dlatego jak powyżej nie może być przerw w nauce w razie zmiany zakładu.

  1. WYPEŁNIAJ NA BIEŻĄCO DZIENNICZEK PRAKTYK

Przypominamy także o obowiązku wypełniania dzienniczków praktyk. Prosimy o pilnowanie tego, co pomoże w utrzymaniu kontaktu pomiędzy szkołą, uczniem i pracodawcą, a także zapobiegnie nierealizowaniu programu nauki, problemom z zakresem szkolenia czy wystawianiem ocen.

 

 

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPILWOŚCI, POMYSŁU ZMIANY PRAKTYK,

PYTAŃ, PROBLEMÓW…CZEKAMY NA CIEBIE W CECHU

WAŻNE ZMIANY! NAUKA ZAWODU KOŃCZY SIĘ ZAWSZE 31.08!

WAŻNE ZMIANY!
NAUKA ZAWODU KOŃCZY SIĘ ZAWSZE 31.08!
 
Zgodnie z najnowszymi przepisami wraz z ukończeniem branżowej szkoły I stopnia, kończy się również realizacja przez ucznia nauki zawodu, co oznacza, że umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna trwać do zakończenia roku szkolnego tj. do 31 sierpnia .
W przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż do dnia 31.08., po zdaniu egzaminu czeladniczego, umowa powinna być rozwiązana na mocy porozumienia stron z datą 31.08. i wydane świadectwo pracy.
Do tej daty przyznane będzie także dofinansowanie z gminy.

FRYZJERKA SZUKA PRACY

kontakt
Ania 605 782 483

Uwaga!!! Zmiana cen za egzaminy!!!

Uwaga!!! Zmiana cen za egzaminy!!!
Właśnie otrzymaliśmy informację o zmianie ceny za egzamin czeladniczy.
Ponieważ większość Uczniów już odebrała dokumenty do egzaminu, prosimy o poinformowanie swoich Pracodawców, aby zapłacili za egzamin 760,71 zł ( a nie jak podawaliśmy wcześniej 723,80 zł).
W przypadku kilku pracodawców i dzieleniu opłaty prosimy aktualnego Pracodawcę o doliczenie 36,91 złotych do kwoty z otrzymanej kartki.
Osoby, które nie odebrały jeszcze Wniosku o dopuszczenie do egzaminu zapraszamy do Cechu jak najszybciej.

EGZAMINY CZELADNICZE 2022r.

Pracowniku młodociany – uczniu III klasy szkoły branżowej I stopnia!
Musisz przystąpić do egzaminu czeladniczego przed zakończeniem roku szkolnego, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia – nie później niż do 15 czerwca.
W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu we wskazanym czasie przez Izbę, będziesz musiał powtarzać klasę.

PAMIĘTAJ! Przystąpienie do egzaminu czeladniczego nie oznacza końca Twojej nauki zawodu u pracodawcy. Obowiązuje Cię termin wskazany w umowie o pracę.

Co należy zrobić?

Skompletować i dostarczyć dokumenty do Cechu do 28.01.2022 :

• Wypełnienie wniosku o dopuszczenie do egzaminu (druki dostępne w Cechu i rozdawane w Szkole na ul. Dawida)

• Dołączenie do wniosku niezbędnych dokumentów wymienionych we wniosku czyli:
– zaświadczenie o praktycznej nauce podpisane przez obecnego pracodawcę
– KSEROKOPIE umów i aneksów do umów ze wszystkich zakładów
– KSEROKOPIE świadectw pracy z poprzednich zakładów jeśli uczeń zmieniał zakład
– 1 aktualne zdjęcie, podpisane o wymiarach 35 x 45 mm
– dowód opłaty za egzamin 723,80,- zł – / wpłatę można dokonać w kasie Izby Rzemieślniczej, na przekazie pocztowym lub na konto nr 23 1930 1190 2013 1300 0185 0002/ Dowód opłaty powinien zawierać informacje : nazwisko i imię właściciela zakładu szkolącego, nazwisko i imię ucznia – uczniów, za których opłaca się egzamin, rodzaj egzaminu, np.: egz. czeladniczy fryzjer
Uwaga : I termin egzaminu opłaca zakład rzemieślniczy. Uczeń musi poinformować wszystkich pracodawców o konieczności uiszczenia opłaty za egzamin, w przypadku odbywania nauki zawodu w kilku zakładach proporcjonalnie do okresu nauki w danym zakładzie.

Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Cechu w pokoju nr 107, w godzinach 9 – 14 DO DNIA 28 STYCZNIA 2022!

CECH PRZEKAŻE DOKUMENTY DO EGZAMINU IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ – TYLKO KOMPLETNE DOKUMENTY!

IZBA RZEMIEŚLNICZA WYŚLE ZDAJĄCYM na podany we wniosku adres, WEZWANIA NA EGZAMIN, W KTÓRYCH PODA OSTATECZNY TERMIN EGZAMINU PRAKTYCZNEGO
I TEORETYCZNEGO- terminy egzaminów najpóźniej do 15 czerwca 2022
Po egzaminie Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu wyda zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu. Należy dostarczyć je przed 15 czerwca do szkoły, aby otrzymać świadectwo jej ukończenia.

Wszystkie szczegółowe informacje, druki do pobrania, przebieg egzaminu, baza pytań, na naszej stronie internetowej http://www.cechwroclaw.pl/egzaminy-czeladnicze/
Pod numerem telefonu 71/344 44 19 i e-mail:crr_aldona@poczta.onet.pl

EGZAMINY SPRAWDZAJĄCE

W związku z dalej panującą sytuacją, coroczne egzaminy sprawdzające do uczniów 3 klas fryzjerstwa nie odbędą się w formie tradycyjnej 🙁
Prosimy mistrzów szkolących o indywidulane przeprowadzenie takiego egzaminu do 28.02.2022- zadnia egzaminacyjne poniżej.
ZADANIA EGZAMINACYJNE FRYZJERSTWO DAMSKIE: zadania wykonuje się wyłącznie na główkach treningowych
1. Wyciskanie fal na mokro – 30 minut
2. Nakręcanie pierścieni /technika płaska/
3. Nakręcanie pierścieni /technika spiralna/ – pierścienie łącznie – 20 minut
4. Strzyżenie do fryzury dziennej – 30 minut
5. Modelowanie fryzury dziennej – 20 minut
Wyjaśnienie : podcięcia długich włosów nie uznaje się za strzyżenie do fryzury dziennej. Wskazane strzyżenie średniej długości włosów.
6. Uczesanie fryzury wieczorowej – 25 minut.
FRYZJERSTWO MĘSKIE : zadania wykonuje się na główce lub modelu
1. Strzyżenie fryzury klasycznej – 30 minut
2. Uczesanie fryzury klasycznej – 20 minut
Oceniamy każdy punkt osobno w skali od 2 do 5. Wyniki egzaminów prosimy o przesyłanie drogą mailową do 12.03.2022: crr_aldona@poczta.onet.pl
Wszelkie informacje o egzaminach znajdują się na naszej stronie internetowej

Jest tu również baza pytań teoretycznych na egzamin.
Prosimy także w razie wątpliwości, problemów, o zgłaszani ich do nas!

Zmiany w terminach egzaminów w tym roku!

W związku ze zmianą przepisów, w tym roku składanie dokumentów do egzaminu czeladniczego w styczniu-lutym, a egzaminy będą odbywać się w czerwcu.
Nauka zawodu kończy się normalnie, tj. 31.08.
Informacje podała Izba Rzemieślnicza-więcej:

Szczegółowy harmonogram działań, dokumentów, itd. już wkrótce.