Przyjmowanie nowych uczniów

Pracodawcom, którzy przyjmują nowych uczniów przypominamy o obowiązujących limitach!
W przypadku ich przekroczenia umowy nie będą podpisywane.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Cechem.
Ponadto przypominamy o obowiązku zgłaszania do Cechu faktu rozwiązania umowy z uczniem- ma to też wpływ na możliwość podpisywania nowych umów.
Umowy z pierwszoklasistami podpisywane są od dnia 01.09- oznacza to , że 7 .09 mija termin ich zgłaszania do ZUS.
Prosimy o tym pamiętać.

STAWKI PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres: wrzesień 2021 – listopad 2021 wynosi:

– klasa I 5% – 275,23 zł (netto 237,50 zł)
– klasa II 6% – 330,27 zł (netto 285,00 zł)
– klasa III 7% – 385,32 zł (netto 332,49 zł)
– przyuczenie OHP 4% – 220,18 zł (netto 190,00 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2021 roku wyniosło: 5.504,52 zł

Osoby, które dostały się do I klasy szkół branżowych w zawodzie FRYZJER, STOLARZ, TAPICER, FOTOGRAF, które nie mają jeszcze znalezionej praktyki, zapraszamy do naszego Cechu.
Trzeba pamiętać, że uczniowie zajęcia teoretyczne odbywają w szkole, a praktyczne w zakładzie. Ucząc się zawodu jest się uczniem- w szkole i jednocześnie pracownikiem- podpisujemy umowę o pracę, otrzymujemy wynagrodzenie, itp.

Niezałatwienie praktyki i wszystkich formalności do 31.08 spowoduje skreślanie z listy uczniów.

Biuro Cechu przyjmuje kandydatów do nauki zawodu w godzinach:
9:00 – 14:00
od poniedziałku do piątku
w pokoju 107 (I piętro).
WEJŚCIE OBOK SKLEPU „ŻABKA”, NIEDALEKO KINA HELIOS
Wszelkie informacje można uzyskać osobiście:
tel. 71/ 344 44 19
e-mail: crr_aldona@poczta.onet.pl
lub na naszych stronach:
www.cechwroclaw.pl
www.facebook.com/CechWroclaw

Kasy on-line od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. należy stosować wyłącznie kasy on-line. Warto więc już zainteresować się jej nabyciem. Aby zakończyć pracę starej kasy i nabyć nową najlepiej skontaktować się z dotychczasowym serwisem.

Zmieniając urządzenie na on-line, należy zlikwidować dotychczasową kasę w następujący sposób:

  • wystawienie raportu fiskalnego dobowego i raportu fiskalnego okresowego (miesięczny);
  • przy pomocy serwisanta wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządzenie protokołu
  • złożenie protokołu z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni , do właściwego  naczelnika urzędu skarbowego;
  • złożenie do właściwego  naczelnika urzędu skarbowego wniosku o wyrejestrowanie kasy

Na zakup kasy on-line  możliwe jest uzyskanie zwrotu do 700 zł (nie więcej niż 90% ceny zakupu kasy), jeśli kasa zostanie zainstalowana w terminie!!!

Zwrot wykazuje się w ramach rozliczenia VAT.  Ulgę trzeba będzie jednak zwrócić, jeśli:

  • w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania przestanie się używać kasy on-line
  • trwale i bez zgody naczelnika urzędu skarbowego nie zapewni się  połączenia umożliwiającego przesyłanie danych
  • nie zgłosi się kasy fiskalnej do obowiązkowego przeglądu technicznego, co najmniej raz na 2 lata

Prawo do odliczenia przysługuje też podatnikom, którzy już raz skorzystali z tzw. „ulgi” przy nabyciu pierwotnych kas, jak również nie mają obowiązku zwrotu ewentualnej wcześniejszej ulgi, jeżeli spełniają obowiązujące wtedy warunki.

Nowością w obsłudze kas on-line jest konieczność stałego połączenia z internetem oraz brak dotychczasowej archiwizacji danych, gdyż wszystkie dane z kasy są przesyłane na bieżąco.

Prosimy sprawdzić czy mają Państwo możliwość połączenia z internetem, gdyż jest to bardzo ważne!

Pozostałe obowiązki dotyczące obsługi kas tj. wystawianie i wydawanie paragonów, kontrola pracy kasy, raporty dobowe i miesięczne, przeglądy techniczne, przechowywanie książki kasy, wymiana pamięci kasy, nie uległy zmianie.

 

Szczepienia instruktorów praktycznej nauki zawodu!!!!!

Nasi instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pod warunkiem, że mają mniej niż 60 lat, mogą być zaszczepieni na COVID-19, razem z nauczycielami.

W tym celu muszą być zgłoszeni przez Dyrektora Szkoły.

Osoby zainteresowane tym szczepieniem, czyli instruktorzy poniżej 60 roku życia zrzeszeni w naszym Cechu, muszą w TRYBIE PILNYM DZISIAJ, TJ. 8 LUTEGO PONIEDZIAŁEK! przesłać do Cechu następujące dane:

PESEL, Imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, numer dowodu tożsamości.

EGZAMINY SPRAWDZAJĄCE

W związku z panującą sytuacją, coroczne egzaminy sprawdzające do uczniów 3 klas fryzjerstwa nie odbędą się w formie tradycyjnej 🙁

Prosimy mistrzów szkolących o indywidulane przeprowadzenie takiego egzaminu do 28.02.2021- zadnia egzaminacyjne poniżej.

ZADANIA EGZAMINACYJNE FRYZJERSTWO DAMSKIE: zadania wykonuje się na główkach treningowych

1. Wyciskanie fal na mokro – 30 minut

2. Nakręcanie pierścieni /technika płaska/

3. Nakręcanie pierścieni /technika spiralna/ – pierścienie łącznie – 20 minut

4. Strzyżenie do fryzury dziennej – 30 minut

5. Modelowanie fryzury dziennej – 20 minut Wyjaśnienie : podcięcia długich włosów nie uznaje się za strzyżenie do fryzury dziennej. Wskazane strzyżenie średniej długości włosów.

6. Uczesanie fryzury wieczorowej – 25 minut.

FRYZJERSTWO MĘSKIE : zadania wykonuje się na główce lub modelu

1. Strzyżenie fryzury klasycznej – 30 minut

2. Uczesanie fryzury klasycznej – 20 minut

Wyniki egzaminów prosimy o przesyłanie drogą mailową do 12.03.2021: crr_aldona@poczta.onet.pl

Wszelkie informacje o egzaminach znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.cechwroclaw.pl/egzaminy-czeladnicze/

Jest tu również baza pytań teoretycznych na egzamin. Prosimy także w razie wątpliwości, problemów, o zgłaszani ich do nas!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku składamy Wam wszystkim jak zawsze najserdeczniejsze życzenia.

Tradycyjnie życzymy Wam zdrowia, spokoju i radości!

Życzymy też jak najszybszego powrotu do normalności. Aby żaden przedsiębiorca nie musiał martwić się już czy będzie mógł dalej pracować, aby klienci tłumnie korzystali z usług. Uczniom, aby wrócili do szkół, mogli spotykać się ze swoimi kolegami bez żadnych ograniczeń i aby już nie mieli żadnych przerw w nauce zawodu 🙂

Tego Wam życzy z całego serca Zarząd i Biuro Cechu

Obowiązkowe Pracownicze Plany Kapitałowe

Od 1 stycznia 2021 obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dotyczy już wszystkich podmiotów.

Z obowiązku udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych zwolnieni są:

  •  samozatrudnieni, tj. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudniają osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK,
  •  osoby fizyczne, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową),
  •  mikroprzedsiębiorcy, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat

Obowiązek nie obejmuje także osób zatrudnionych jako pracownicy młodociani w celu przygotowania zawodowego.

W tym roku kalendarzowym nie ma już możliwości podpisywania nowych umów!

Prosimy nie zmieniać praktyk, nie rozwiązywać umów. Podpisywanie nowych umów będzie możliwe dopiero w nowym roku!

Uczniowie szkół branżowych I stopnia zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

W nawiązaniu do komunikatu Premiera Mateusza Morawieckiego informujemy, że do niedzieli 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami (młodociani także dokształcający się w systemie pozaszkolnym) są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.